Handelsbetingelser


 

1.    Tilbud.

Tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, er uforbindende.

 

2.    Ordrer.

Ordrer bekræftes af sælgeren ved skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. Såfremt køber ikke omgående fremsætter indsigelse mod ordrebekræftelsen, anses denne som godkendt.

I øvrigt gælder det leverende værks salgs- og leveringsbetingelser.

 

3.    Kvantum.

Medmindre andet er aftalt skriftligt, forbeholder sælger sig ret til over- eller underlevering i overensstemmelse med almindelig sædvane inden for branchen, som hovedregel ± 10%.

Ved værklevering lægges værkets opvejning til grund for faktureringen.

 

4.    Priser.

Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er dagspriser, medmindre andet er anført. Ændrede materialepriser, arbejdslønninger, fragtrater, afgifter, toldsatser og lignende medfører regulering af priser på leveringsdagen.

Omstående priser er udregnet efter kursbasis med mindre andet er anført.

Foreløbig kursregulering vil finde sted på faktureringsdagen.

Endelig kursregulering foretages efter kursen på vor betalingsdag.

 

5.    Leveringstid.

De angivne leveringstider må kun betragtes som vejledende og omtrentlige.

Krav om skadeserstatning på grund af leveringsforsinkelser kan ikke gøres gældende, ligesom annullering af ordren på grund af forsinket levering ikke anerkendes, medmindre leveringsværket er villig hertil.

 

6.    Leveringsbetingelser.

Vi leverer DAP i henhold til INCO-terms 2010.

Vore tilbud/ordrebekræftelser udviser hvilken leveringsbetingelse, der er gældende for sagen.

 

7.    Reklamationer.

Synlig skade/mangel skal tydeligt anføres i fragtbrevet ved modtagelse af varen. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende uden anmærkning i fragtbrevet.

Alle øvrige reklamationer skal være sælgeren i hænde senest 7 kalenderdage efter varens ankomst, for at krav kan gøres gældende.

Efter anerkendelse af berettiget reklamation ombyttes den leverede vare, eller den godtgøres ved kreditering af købsprisen i sælgers valg og i overensstemmelse med leveringsværkets salgsbetingelser.

 

8.    Ansvar for fejl eller mangler (produktansvar).

For skade på person og/eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter sælger alene i det omfang, ansvaret kan pålægges denne i henhold til gældende ret.

Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

9.    Betaling.

Ved overskridelse af omstående betalingsfrist er køber pligtig at svare rente af det forfaldne beløb efter den af sælger til enhver tid fastsatte rentesats.